DERS PROGRAM TASLAĞI

Ağustos 7, 2015

|

Kategori:

İstemi Parman

     Uluslar arası Ticaret dersi

     Taslak Program

BÖLÜM I (1 ve 2 inci hafta)

GENEL

A- TARİH BOYUNCA TİCARET

a- İlk dönem

b- Sömürgecilik ve Sanayileşme dönemi

c- 20 nci yüzyıl

d- Bretton Woods sistemi

e- GATT dönemi (1947-1994)

f- DTÖ dönemi (1995’den günümüze)

B- Küreselleşme ve uluslararası ticaretin gelişmesi

 D- ULUSLARARASI TİCARETLE İLGİLİ BAZI VERİLER

a- Dünya ekonomisi ve başlıca dış ticaret verileri

b- Başlıca ülkelerin ticaret hacmi ve dış ticaret politikaları

(ABD,  AB,  Japonya,  Çin, Yeni Sanayileşen Ülkeler, GYÜ’ler ve en az gelişmiş ülkeler,  Fert başına en çok ticaret yapan ülkeler )

c-  Uluslararası ticarette önemli sektörler

i- Tarım

ii- Otomotiv

iii- Tekstil

iv- Petrol ve diğer enerji kaynaklarI

BÖLÜM II

TİCARETİN SERBESTLEŞMESİ (3 üncü hafta)

A- DIŞ TİCARET TEORİLERİ

a- Mutlak avantajlar teorisi (Adam Smith)

b- Mukayeseli avantajlar teorisi (David Ricardo)

c- Diğer teoriler

B- KORUMACILIK VE LİBERALİZM

a- Liberalizmin yararları

b- Korumacılığın başlıca nedenleri

i- Yeni doğan sanayiler

ii- Ticaret açığı ve cari açık

iii -Mali nedenler

iv- Global veya ulusal ekonomik kriz’de ticaret politikaları

c- Başlıca koruma sistemleri

i- Gümrük vergileri ve eş etkili vergiler

ii- Miktar kısıtlamaları (Kotalar)

iii- Diğer tarife dışı engeller

C- DIŞ TİCARET STRATEJİLERİ ( 4üncü hafta )

a- Temel strateji kavramı

b- Dış ticareti etkileyen uluslararası unsurlar

i- Genel uluslararası siyasi ve ekonomik ortam

ii- Ülkelerin dış siyaseti

iii- Çokuluslu şirketler

iv- Doğrudan yabancı yatırımlar

v- Dil bağı ve kültürel ilişkiler

vi- Göç hareketleri

vii- Gelişmişlik düzeyi ve ülkeraarasında gelir dağılımı farklılığı

c- Dış ticareti etkileyen ulusal unsurlar

i- Coğrafi konum ve ulaşım olanakları

ii- Döviz kurları ve ödemeler dengesi

iii- Sanayi’nin yapısı

iv- Ülke içinde gelir dağılımı

v- Psikolojik faktörler ve tüketim eğilimleri

vi- Yetişmiş insan gücü,AR-GE ve teknolojik gelişmeler

vii- – İktisadi ve mali politikalar

viii -İç ve dış politik nedenler

BÖLÜM III ( 5 ve 6 ıncı haftalar)

ULUSLARARASI TİCARETİN HUKUKİ ÇERÇEVESİ

A- GATT (TARİFE VE TİCARET GENEL ANLAŞMASI) VE DTÖ

a- Temel ilkeler

– En çok kayrılan ülke kuralı

– Ulusal uygulama

– Adil işlem

– Şeffaflık

– Kalkınma konuları ve GYÜ’ler

b- Gümrük vergilerinin ve diğer engellerin kaldırılması için müzakere süreci

c- Karşılıklı taviz sistemi

d- Tavizlerin sabitleştirilmesi ( konsolidasyonu )

e- Uruguay müzakerelerı ( Uruguay Round )

B- EN ÇOK KAYRILAN ÜLKE KURALININ İSTİSNALARI

a- Gümrük Birlikleri

– Tarihi örnekler

– Avrupa Birliği

b- Serbest Ticaret Anlaşmaları

– EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması)

– AB’nin Serbest Ticaret Anlaşmaları

– Türkiye’nin STA’ ları

– NAFTA (Kuzey Amerika STA)

– MERCOSUR

– Diğer STA’lar

c- Kalkınma’ya yönelik Özel tercihli Anlaşmalar

–  Genel preferanslar Sistemi

– ACP (Asean and Pacific )

– Kalkınma Yolundaki Ülkelerarası Protokol

– En az gelişmiş ülkeler (EBA)

C- GATT VE DTÖ ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR

a- Hukuki ve Kurumsal

b- Konu ve Yeni Sektörler

c-Üye ülkeler

d-Anlaşmazlıkların çözümü

BÖLÜM IV (7,8,9 ve 10 uncu haftalar)

DTÖ (DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ) ANLAŞMALARI

A- MAL TİCARETİ

a- GATT 94

b- Sektörel Anlaşmalar

– Tarım Anlaşması

-Tekstil ve giysi anlaşması

c- Teknik Konularla ilgili Anlaşmalar

– Anti Damping

– Yardımlar ve Telafi edici Önlemler

-Koruma Önlemleri

– Menşe Kuralları

– İthal Lisansları

– Gümrük Değerlendirmesi

– Ticarette Teknik Engeller

– Sevk Öncesi İnceleme

– Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri

– Ticaretle İlgili Yatırım Tedbirleri

B- HİZMET TİCARETİ

– Hizmet Ticareti Genel Anlaşması ( GATS )

C- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI ( TRİPS )

– Ticaretle İlgili Fikri Mülkiyet Anlaşması

D- ÇOK TARAFLI ÖZEL ANLAŞMALAR

a- Sivil Hava Taşıtları Anlaşması

b- Sütlü Mamuller Anlaşması

c- Sığır Eti Anlaşması

d- Kamu Alımları Anlaşması

D- ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ MEKANİZMASI

E- TİCARET POLİTİKALARINI GÖZDEN GEÇİRME MEKANİZMASI

 F- DTÖ’NÜN YENİ GÜNDEMİ

a- Bölgesel Anlaşmalar

b- Çevre sorunları ve Ticaret

c- Yatırımlar

d- E-Ticaret

H- 2001 DOHA BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTILARI VE SONRASI

a- Doha Kalkınma Programı

b- İlaç Ticareti

c- Doha sonrası yeni müzakere süreci

d- Dünya ticareti ve DTÖ’nün geleceğine ilişkin bazı düşünceler

BÖLÜM VI   ( 11 inci hafta )

AVRUPA BİRLİĞİ DIŞ TİCARET POLİTİKASI

A- ORTAK TARIM POLİTİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİ

a-  ihracat yardım ve destekleri

b- ithalat kısıtlamaları

B- SANAYİ MAMULLERİ İLE İLGİLİ POLİTİKALAR

a- yardımlar

b- Rekabet politikası ve Anti damping uygulamaları

c- Diğer kısıtlamalar

C- ORTAK TİCARET POLİTİKASI VE AB’NİN TİCARET ANLAŞMALARI

a- Gümrük Birlikleri

b- Serbest Ticaret Anlaşmaları

c- ACP ve Gelişme Yolundaki Ülkelere sağlanan avantajlar

d- En Az Gelişmiş Ülkelere sağlanan avantajlar

D- AB VE DTÖ İLİŞKİLERİ

a- DTÖ’ de AB politikaları

b- AB’de ticaretle ilgili karar mekanizmaları

E- EKONOMİK VE MALİ  POLİTİKALAR

a- Maastricht kriterleri

b- Euro ve Avrupa Merkez Bankası

c- Ekonomik ve mali kriz

BÖLÜM VII ( 12 ve 13 üncü haftalar )

TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARET POLİTİKASI

A-    GENEL

a- DTÖ ve Türkiye

b- AB , DTÖ ve Türkiye

B-    TÜRKİYE-AB

a-Mal ticareti, Gümrük Birliği ve Ortak gümrük tarifesi

b- Hizmet ticareti

c- Adaylık ve müzakere süreci

C- BAŞLICA TİCARİ PARTNERLERİMİZ

 a- AB

b- ABD

c- Komşu ülkeler

d- diğer ülkeler

D- DIŞ TİCARET HACMİ VE GELİŞMELER

a- Genel

b- İhracatta başlıca sektör ve mallar

c- İthalatta başlıca sektör ve mallar

D- DIŞ TİCARETLE İLGİLİ DİĞER ANLAŞMA VE UYGULAMALAR

a- Serbest Ticaret Anlaşmaları

b-  Serbest bölgeler

c-  Sınır ticareti

d- Nitelikli sanayibölgeleri (QIZ)

 e- İthalat kısıtlamaları ve anti-damping uygulamaları

f- İhracat yardım ve teşvikleri

BÖLÜM VIII ( 14 üncü hafta )

ULUSLARARASI TİCARETLE İLGİLİ BAZI GENEL KAVRAM VE BİLGİLER

A- Genel terminoloji ve kısaltmalar

B-    Çeşitli konular

–  Bankacılık ve dış ticaret

– Uluslararası Ticaret Odası, Hakemlik konusu

  – Kalite ve fiyat

– Ülke imajı

 – Lojistik ve haberleşme

C-     Genel Değerlendirme

Paylaşın

İlişkili Makaleler

About Author

admin